Publicat al DOGC d'avui 13/11/2015: ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. 001/2016) El Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques el teniu a la carpeta DOCUMENTS | LICITACIONS  L'horari de presentació de la documentació a la secretaria del centre és...

BEQUES D'ESTUDIS OBLIGATORIS I POSTOBLIGATORIS Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu fins el 30 de setembre de 2015 BEQUES D'ESTUDIS POSTOBLIGATORIS Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris fins el 30 de setembre de 2015, procediment exclusivament telemàtic.Comproveu que compliu els requisits de renda i acadèmics....