Batxibac

BatxiBac

El programa Batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d’Ensenyament, entre ells l’Institut Jaume Balmes de Barcelona, permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i dins d’aquest, cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França.

L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès i per tant obtindrà la doble titulació de batxillerat simultàniament (l’espanyola i la francesa).

Per a l’accés als centres que imparteixin un currículum mixt que possibilita l’obtenció de la doble titulació de batxillerat i baccalauréat, els alumnes han d’acreditar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

Al nostre centre aquesta acreditació pot ser:

 • mitjançant titulació oficial B1
 •  justificant del centre d’ensenyament francès on hagi estat escolaritzat/da (per exemple: Lycée Français, LFG Bon Soleil, Aula Escola Europea, etc.)
 • expedient acadèmic on consti que l’alumne/a ha cursat i superat el francès com a primera llengua estrangera des de 1r d’ESO
 • amb la superació d’una prova de nivell que es realitzarà al nostre centre

Les sol·licituds per cursar aquesta doble titulació s’han de formalitzar mitjançant l’imprès disponible i d’acord amb el calendari detallat. L’admissió dels alumnes en aquestes places, un cop acreditat el coneixement de francès requerit, s’efectua per ordre de qualificació mitjana a l’Educació Secundària Obligatòria.

Per a més informació pots consultar:

Currículum

El currículum de Batxibac a l’Institut Jaume Balmes

L’alumnat que cursi el Batxibac a l’Institut Jaume Balmes pot optar per qualsevol de les modalitats que ofereix el nostre centre (Ciències i Tecnologia o Humanístic i Ciències Socials), però amb les adaptacions següents:

MATÈRIES COMUNES (14 h/setmana cada curs)

1r BATX h/set. 2n BATX h/set. Impartida en Francès
Llengua catalana i literatura 2 2
Llengua castellana i literatura 2 2
Llengua estrangera: Francès 3 3 FR
Educació Física 2
Filosofia 2
Història de la Filosofia 3
Ciències del Món Contemporani (Cultura Científica) 2 3
Història 3
Treball de recerca 1 FR
Tutoria 1 1 FR

OPTATIVES EN FRANCÈS (4 h/setmana cada curs) + 1 OPT. EXTRA (2h/set)

1r BATX h/set. 2n BATX h/set. Impartida en Francès
Historie de France 2 2 FR
Littérature Française 2 2 FR
Intercanvi: preparació i realització 2 FR

MATÈRIES DE MODALITAT (12h/setmana cada curs)

A la columna corresponent a la modalitat s’ha de triar una matèria de cada franja:

1r BATX

Modalitat de Ciències i Tecnologia

MA és obligatòria

h/set.
QU1 (Química 1),

CG1 (Ciències de la Terra [geologia]),

TI1 (Tecnologia industrial 1) o

MA1 (Matemàtiques 1)

4
DT (Dibuix Tècnic 1),

FI1 (Física I), o

MA1 (Matemàtiques 1)

4
MA1 (Matemàtiques 1),

BI1 (Biologia 1) o

QU1 (Química 1)

4
1r BATX

Modalitat Humanístic i Ciències Socials 

MP1 o LL1 obligatòries

h/set.
MP1 (Matemàtiques aplicades Ciències Socials 1)

ECO (Economia) o

LIU (Literatura Universal)

 

4
ECO (Economia)

LL1 (Llatí 1) o

MP1 (Matemàtiques aplicades Ciències Socials 1)

4
HMO (Història del Món Contemporani)

GR1 (Grec 1) o

EE1 (Economia de l’Empresa 1)

4
2n BATX

Modalitat de Ciències i Tecnologia

MA2 és obligatòria

h/set.
MA2 (Matemàtiques 2)

QU2 (Química 2) o

DT2 (Dibuix Tècnic 2)

4
FI2(Física 2)

CG2 (Ciències de la Terra [geologia] 2),

MA2 (Matemàtiques 2)

TI2 (Tecnologia industrial 2)

4
MA2 (Matemàtiques 2),

BI2 (Biologia 2) o

QU2 (Química 2)

4
2n BATX

Modalitat Humanístic i Ciències Socials 

MP2 o LL2 obligatòries

h/set.
LL2 (Llatí 2),

EE2 (Economia de l’Empresa 2) o

HAR (Història de l’Art)

4
MP2 (Matemàtiques aplicades Ciències Socials 2),

LIC (Literatura catalana),

GR2 (Grec 2) o

GEO (Geografia)

4
MP2 (Matemàtiques aplicades Ciències Socials 2),

LIS (Literatura castellana) o

HAR (Història de l’Art)

4

Obtenció de títol

Per obtenir el títol de Baccalauréat cal aprovar totes les matèries del Batxillerat i presentar-se a una prova externa que es fa a Barcelona durant el mes de maig.

Aquesta prova externa, íntegrament en francès, comprèn:

 • Una prova de llengua i literatura franceses (exercici oral i escrit)
 • Una prova d’Història d’Espanya i França (exercici escrit)

Avaluació de la Prova externa:

 • La qualificació global de la prova externa és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries específiques.
 • Per superar la prova externa, cal obtenir un mínim de 5 punts de mitjana i una nota mínima de 5 punts en la prova de llengua i literatura franceses.

La nota final del Baccalauréat és la mitjana ponderada entre el 70% de la nota mitjana de batxillerat i el 30% de la qualificació global de la prova externa.

PAU

Els estudiants del currículum mixt batxibac (títol de Batxiller + títol de Baccalauréat) per accedir als estudis universitaris espanyols tenen les següents opcions:

 1. No fer les PAU. Amb la nota del Baccalauréat, sense la realització de les proves de les PAU. Per accedir a la Universitat espanyola la nota del seu diploma francès es veu multiplicada per un factor correctiu que la UNED cada curs pacta internacionalment. Es tindrà una nota d’accés entre 5 i 10.
 2.  Fer només la part específica de les PAU. La nota d’accés als estudis universitaris és la nota del Baccalauréat més les notes dels exàmens de la part específica una vegada ponderades. Es tindrà una nota d’accés entre 5 i 14.
 3. Fer les proves de la fase general (excepte Francès i Història).
 4. Fer totes les proves de la fase general (si no els ha anat bé la prova externa).

Remarquem que hi ha alguns estudis de grau que a més de la preinscripció universitària també tenen una prova d’aptitud personal (PAP).

Correspondències entre modalitats de
Batxillerat i Séries de Baccalauréat

MODALITAT DE BATXILLERAT Matèria cursada Enseignements de spécialité de baccaulauréat
Modalitat d’Arts Fonaments de les Arts II Arts
Arts Escèniques i/o Cultura Audiovisual II Humanités. Littérature et Philosophie
Història d’Espanya i França
Llengua Francesa i Literatura
Langues, Littératures et Cultures Étrangères
Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials Llatí II i/o Grec II Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité
Història de l’Art i/o Història de la Filosofia Humanités, Littérature et Philosophie
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II Mathématiques
Geografia Historie-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques
Economia de l’Empresa Sciences Économiques et Sociales
Història d’Espanya i França
Llengua Francesa i Literatura
Langues, Littératures et Cultures Étrangères
Modalitat de Ciències i Tecnologia Matemàtiques II Mathématiques
Numérique et Sciences Infomatiques
Física i/o Química Physique Chimie
Biologia i/o Geologia Sciences de la vie et de la terre
Dibuix Tècnic II Sciences de l’Ingénieur
Història d’Espanya i França
Llengua Francesa i Literatura
Langues, Littératures et Cultures Étrangères