ESO

Estudis

L’Educació Secundària Obligatòria consta de 4 cursos que es cursen generalment dels 12 als 16 anys. A l’Institut Jaume Balmes oferim 3 línies amb grups heterogenis que busquen la plena integració de tot l’alumnat.

És un dels pocs centres on l’alumnat de 1r d’ESO pot triar entre 4 idiomes com a primera llengua estrangera: francès, anglès, alemany i italià.  A partir de 3r d’ESO la majoria de l’alumnat opta per fer, també, una segona llengua estrangera que continuarà, si vol, al Batxillerat. Potenciem l’aprenentatge de les llengües estrangeres amb ràtios reduïdes; com a segona llengua; en àrees curriculars no lingüístiques; auxiliars de conversa; intercanvis i estades lingüístiques; Erasmus; acompanyament en l’obtenció de titulacions oficials (Goethe Institut, DELF Scolaire, EOI III).

A 4t d’ESO no es fan itineraris sinó que l’alumnat pot triar entre tot el ventall de matèries específiques. Això permet l’alumnat, acompanyats per el professorat i les famílies, descobrir el seu propi itinerari formatiu i orientar-se cap a estudis posteriors.

En aquesta etapa volem que els nostres alumnes aprenguin els coneixements i adquireixin les competències necessàries i bàsiques per a tot tipus d’aprenentatge posterior. A la vegada els volem transmetre aquells valors imprescindibles per viure dignament en societat: esforç, solidaritat, tolerància, respecte a les persones i també a l’entorn material.

Horari Marc

L’horari marc per a l’alumnat de l’ESO (de 1r a 4t) és de 8h a 14.30h amb un esbarjo d’11h a 11.30h.

L’horari personal de cada estudiant està disponible a la plataforma entrant amb el codi i contrasenya lliurat a l’alumnat i a les famílies per a l’ús dels entorns virtuals del centre.

ORIENTACIÓ ACADÈMICA:
Proves d’accés i sortides acadèmiques

L’orientació és fonamental en l’etapa de l’ESO. El professorat i, més específicament, els tutors i el Departament d’Orientació fan un seguiment setmanal dels nois i noies i els acompanyen en el seu itinerari formatiu.

A 1r i 2n d’ESO l’alumnat pot triar part del seu currículum. Alguns exemples d’optatives són World of Plants, Robotitza’t, Hàbits i tècniques d’estudi, Coneix les teves emocions, Llegim i escrivim, Introducció al còmic…

A 3r d’ESO els i les estudiants trien segona llengua estrangera (anglès, francès, alemany o italià) i continguts d’emprenedoria i de competències laborals.

A 4t d’ESO no es fan itineraris tancats sinó que l’alumnat pot triar les 3 matèries específiques (9 hores) entre tot el ventall de matèries. En aquest curs, és cabdal el projecte d’orientació del centre, gràcies al qual els i les joves decideixen quins seran els estudis postobligatoris que seguiran.

S’organitzen xerrades d’orientació per a l’alumnat i per a les famílies i es fan tutories individualitzades amb col·laboració amb les tècniques del Pla Jove. A banda dels recursos existents a la xarxa com Estudiar a Catalunya, Barcelona Activa,  proves d’accés , una eina fonamental en l’orientació a l’Institut Jaume Balmes és unportal.cat (subvencionat per l’AFA).

Adaptacions Músics i Dansaires

L’alumnat que cursa estudis de música o dansa en paral·lel als estudis d’ESO pot convalidar algunes matèries. La possibilitat de convalidació va lligada al centre on es realitzen aquests estudis i al nombre d’hores setmanals en què es fa l’activitat.

El centre organitza els horaris amb l’objectiu d’afavorir al màxim l’aprofitament del temps. Així doncs, les matèries optatives susceptibles de ser convalidades estan quasi sempre en hores extremes de manera que l’alumnat pugui entrar més tard o sortir abans que acabi la jornada lectiva.

Els documents normatius de referència on podeu trobar la informació són els següents:

De les orientacions per a l’organització i la gestió dels centres per a cada curs que publica el Departament d’Ensenyament:

Mobilitat Internacional

Durant l’etapa de l’ESO es potencia els intercanvis i estades a l’estranger des dels diferents seminaris de llengües estrangeres del centre.

S’organitzen intercanvis a 3r i 4t d’ESO a Alemanya, Itàlia i el Québec. També es realitza una estada a Irlanda.

Els estudiants d’alemany participen també en un projecte Erasmus: “Barcelona i Berlin: Viure en dues metròpolis europees”: Una aproximació als desafiaments que planteja la vida en aquestes dues metròpolis europees. Estudi dels reptes i propostes de solució.

Veure projecte

Esquiades i Viatge de final d’estudis

Esquiades

L’alumnat de l’ESO participa cada any a una activitat en la natura organitzada pel departament d’Educació Física. És una experiència especial perquè canviem ciutat per muntanya i també perquè dormim fora de casa.

Per una banda, a 1r i 2n d’ESO fan esquí de pista a la Molina durant 3 dies. A 3r d’ESO es proposa fer esquí de fons a Aransa, un esport que molts no han provat i que permet un contacte més estret amb els paisatges pirinencs.

D’altra banda, l’alumnat de 4t d’ESO fa una acampada a la Vall de Núria.

  • Acampada

  • Esquí de fons

  • Esquí de pista

Viatge Final d’Estudis

El viatge de final d’estudis és una experiència que viu cada any l’alumnat de 4t d’ESO. Des de principis de curs els i les joves s’impliquen en aquest viatge: trien la destinació, organitzen el viatge i, cap al mes de març, marxen de viatge.

L’alumnat participa de forma activa en el viatge. D’una banda, trien un nom i també un logo. En segon lloc, en grups, preparen el viatge. Es divideixen en tres grups: els guies s’encarreguen de preparar la descoberta de llocs emblemàtics, els animadors planifiquen activitats de lleure pels autocars i per les les estones després de sopar i els reporters fan una notícia il·lustrada amb fotografies per penjar a les xarxes.

L’any 2019-2021 l’alumnat de 4t d’ESO va realitzar el seu viatge de final d’estudis a Astúries.

Treball per Projectes

A l’ESO potenciem el treball interdisciplinar i en grup.

Al mes de juny, l’alumnat trenca el ritme de treball i s’endinsa en els treballs de síntesi de 1r a 3r d’ESO i en el projecte de recerca a 4t d’ESO.

A primer d’ESO descobrim l’entorn més proper a l’institut, treballant l’Eixample

A segon d’ESO reflexionem sobre l’alimentació donant-li un enfocament global que va des de la necessitat biològica de menjar fins els plaers de la gastronomia

A tercer d’ESO prenem consciència de la nostra petjada ecològica en la terra i farem propostes per aconseguir un món més sostenible.

A quart d’ESO grups de dos o tres estudiants investiguen en profunditat i rigor científic un tema que els interessi.

També al llarg del curs, es proposen com a mínim tres projectes des de diferents àmbits per potenciar l’aprenentatge significatiu i contextualitzat.