Batx Nocturn

Estudis

El batxillerat nocturn són uns estudis presencials que preparen a l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

En aquesta etapa l’alumnat ha d’adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per afrontar amb èxit els estudis universitaris o bé, els estudis de cicle formatiu de grau superior. És, per tant, un cicle en què és imprescindible consolidar els hàbits de treball i d’autonomia personal. Hàbits que permetran a l’alumnat assolir un bon resultat acadèmic, imprescindible per a l’èxit en els estudis posteriors.

Condicions d’inscripció del batxillerat en règim nocturn

Només podrà ser matriculat en règim nocturn l’alumnat que tingui 18 anys o més i aquell que, en edat compresa entre 16 i 18 anys, acrediti motius laborals, de pràctica esportiva, d’estudis de dansa o teatre, o d’altres que, a criteri del Consell Escolar, justifiquin la impossibilitat de seguir estudis en règim diürn.

Horari

L’horari del batxillerat nocturn és de 16 h a 21 h de dilluns a divendres, amb classes de 50 minuts i un esbarjo de 20 minuts a les 18.10 h.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00-16:30 X X X X X
16:30-17:20  X X X  X  X
17:20-18:10    X X X  X  X
18:10-18:30 Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo
18:30-19:20 X X X  X  X
19:20-20:10 X X X  X  X
20:10-21:00 X X  X X X

L’horari individual de cada estudiant estarà disponible a la nova plataforma educativa iEduca entrant amb el codi i contrasenya que facilitarem a l’alumnat i a les famílies per a l’ús dels serveis web del centre.

Matèries de Modalitat que s’ofereixen al
BATX Nocturn del nostre centre. Curs 2024-2025

1r de BATXILLERAT

Modalitat de Ciències i Tecnologia Modalitat d’Humanístic i Ciències Socials
MA1  (Matemàtiques 1) (3h) MP1 (Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials 1)  o  LA1 (Llatí 1) (3h)
FI1 (Física 1) (3h) HM1 (Història del món) (3h)
QI1  (Química 1) (3h) ECO1 (Economia) (3h)  
BI1  (Biologia 1) o LIU (Literatura universal) (3h) com a optatives anuals Bi1 (Biologia 1) o LIU (Literatura universal) com a optatives anuals (3h) 

2n de BATXILLERAT

Modalitat de Ciències i Tecnologia Modalitat d’Humanístic i Ciències Socials
MA2  (Matemàtiques 2) (4h) MP2 (Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials 2)  o  LA2 ( Llatí  2) (4h)
BI2  (Biologia) (4h) o

FI2  (Física 2) (4h)

HA (Història de l’art) (4h) 
QI2 (Química 2) (4h) GE (Geografia ) (4h) o LIS (Literatura castellana) (4h)

Les matèries comunes a totes les modalitats de 1r de Batxillerat pel curs 2024-2025 seran: Català I, Castellà I, Anglès I i Filosofia (2+2+3+2=9 hores) i, també cal cursar dues matèries optatives, una serà la Psicologia i una altra a tirar entre Biologia I o Literatura universal (3+3= 6 hores). També es cursen tres matèries optatives trimestrals: Reptes Científics actuals de Biologia i Geologia, Creació literària i Ciutadania, Política i Dret.

Les matèries comunes a totes les modalitats de 2n de Batxillerat pel curs 2024-2025 seran: Català II, Castellà II, Anglès II, Història de la Filosofia i Història (2+2+3+3+3=13 hores) i, també cal cursar dues matèries optatives: Objectius de Desenvolupament Sostenible (2 hores) i Estada a l’Empresa (2 hores).

A totes les modalitats de 2n de batxillerat l’alumnat també ha de presentar el Treball de Recerca de Batxillerat (sense assignació horària però que representa unes 70h de feina per a l’alumnat fora del centre).

Per ampliar el nombre de matèries de modalitat o optatives que no pot oferir presencialment l’institut, també es poden fer fins a 2 assignatures d’aquest tipus a distància (online) a l‘IOC (Institut Obert de Catalunya), tant a 1r com a 2n de Batxillerat, com per exemple: Literatura Catalana, Grec I i II, Tecnologia Industrial I i II, Electrotècnia, Dibuix Tècnic I i II, Segona Llengua Estrangera: Francès, Alemany, Italià,… entre d’altres.

Orientació BATX  NOCTURN

L’orientació és fonamental en el Batxillerat nocturn. El professorat, i més específicament els/les tutors/es i el coordinador de Batxillerat nocturn fan un seguiment dels joves i els acompanyen en el seu itinerari formatiu.

En aquests dos cursos, és cabdal el projecte d’orientació del centre, gràcies al qual els i les joves decideixen quins seran els estudis que seguiran. S’acompanya l’alumnat en la preinscripció i matrícula a les PAU o a proves d’accés a cicles.

A banda dels recursos existents a la xarxa com Estudiar a Catalunya, Canal Universitats, Proves d’accés una eina fonamental en l’orientació a l’Institut Jaume Balmes és unportal.cat (subvencionat per l’AFA).