Calendari

 

Batx Nocturn

Estudis

El batxillerat nocturn són uns estudis presencials que preparen a l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

En aquesta etapa l’alumnat ha d’adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per afrontar amb èxit els estudis universitaris o bé, els estudis de cicle formatiu de grau superior. És, per tant, un cicle en què és imprescindible consolidar els hàbits de treball i d’autonomia personal. Hàbits que permetran a l’alumnat assolir un bon resultat acadèmic, imprescindible per a l’èxit en els estudis posteriors.

Condicions d’inscripció del batxillerat en règim nocturn

Només podrà ser matriculat en règim nocturn l’alumnat que tingui 18 anys o més i aquell que, en edat compresa entre 16 i 18 anys, acrediti motius laborals, de pràctica esportiva, d’estudis de dansa o teatre, o d’altres que, a criteri del Consell Escolar, justifiquin la impossibilitat de seguir estudis en règim diürn.

Horari

L’horari del batxillerat nocturn és de 16 h a 21 h de dilluns a divendres, amb classes de 50 minuts i un esbarjo de 20 minuts a les 18.10 h.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00-16:30 X X X X
16:30-17:20  X X X  X  X
17:20-18:10    X X X  X  X
18:10-18:30 Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo
18:30-19:20 X X X  X  X
19:20-20:10 X X X  X  X
20:10-21:00 X X  X X X

L’horari individual de cada estudiant estarà disponible a la nova plataforma educativa iEduca entrant amb el codi i contrasenya que facilitarem a l’alumnat i a les famílies per a l’ús dels serveis web del centre.

Els horaris dels diferents grups-classe per al curs 2021- 2022 són els següents: BATX1,  BATX2 CIENTÍFIC,  BATX2 SOCIAL-HUMANÍSTIC.

Matèries de Modalitat que s’ofereixen al
Batxillerat Nocturn del nostre centre

1r de BATXILLERAT

Modalitat de Ciències i Tecnologia Modalitat d’Humanístic i Ciències Socials
1ZMA  Matemàtiques (4h) 1ZMS (Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials)  o  1ZLA ( Llatí ) (4h)
1ZBI  (Biologia I) (4h) ZHM ( Història del món ) (4h)
1ZQI  (Química I) (4h) ZEC (Economia) (4h)  o LIS (Literatura Castellana) (4h)

2n de BATXILLERAT

Modalitat de Ciències i Tecnologia Modalitat d’Humanístic i Ciències Socials
2ZMA  Matemàtiques (4h) 2ZMS (Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials)  o  2ZLA ( Llatí ) (4h)
2ZBI  (Biologia II, online a l’IOC) (4h) o

2ZFI  (Física II, presencial) (4h)

2ZGE ( Geografia ) (4h)
2ZQI  (Química II) (4h) 2ZHA (Història de l’art) (4h)  o LIS (Literatura castellana) (4h)

Les matèries comunes a totes les modalitats de 1r de batxillerat són: Català I, Castellà I, Anglès I, Filosofia i Ciències del Món Contemporani (2+2+3+2+2=11 hores) i, també cal cursar dues matèries específiques: Psicologia i Història de Catalunya (2+2= 4 hores)

Les matèries comunes a totes les modalitats de 2n de batxillerat són: Català II, Castellà II, Anglès II, Història de la Filosofia i Història (2+2+3+3+3=13 hores) i, també cal cursar dues matèries específiques: Mitjans de Comunicació i Estada a l’Empresa (no presencial) (2+2= 4 hores)

A totes les modalitats de 2n de batxillerat l’alumnat també ha de presentar el Treball de Recerca de Batxillerat.

Per ampliar l’optativitat de les matèries de modalitat o específiques que no pot oferir presencialment l’institut, també es poden fer fins a 2 assignatures d’aquest tipus (màxim de 8h) a distància (online) a l‘IOC (Institut Obert de Catalunya) tant a 1r com a 2n de batxillerat com per exemple: Literatura Catalana, Literatura Castellana, Literatura Universal, Física I i II,Tecnologia Industrial I i II, Electrotècnia, Dibuix Tècnic I i II, Segona Llengua Estrangera: Francès, Alemany, Italià,… entre d’altres.

Si voleu informació més detallada, podeu consultar el power point que vam mostrar a la jornada de portes obertes.

També podeu veure les PRESENTACIONS D’INICI DE CURS de 1r i 2n de Batxillerat, que es van mostrar a l’alumant en començar el curs 2021-2022:

Orientació BATX  NOCTURN

L’orientació és fonamental en el Batxillerat nocturn. El professorat, i més específicament els/les tutors/es i el coordinador de Batxillerat nocturn fan un seguiment dels joves i els acompanyen en el seu itinerari formatiu.

En aquests dos cursos, és cabdal el projecte d’orientació del centre, gràcies al qual els i les joves decideixen quins seran els estudis que seguiran. S’acompanya l’alumnat en la preinscripció i matrícula a les PAU o a proves d’accés a cicles.

A banda dels recursos existents a la xarxa com Estudiar a Catalunya, Canal Universitats, , proves d’accés una eina fonamental en l’orientació a l’Institut Jaume Balmes és unportal.cat (subvencionat per l’AMPA).

Llibres Batx Nocturn