Calendari

 

Batx Diürn

Estudis

L’Educació Secundària Obligatòria consta de 4 cursos que es cursen generalment dels 12 als 16 anys. A l’Institut Jaume Balmes oferim 3 línies amb grups heterogenis que busquen la plena integració de tot l’alumnat.

És un dels pocs centres on l’alumnat de 1r d’ESO pot triar entre 4 idiomes com a primera llengua estrangera: francès, anglès, alemany i italià.  A partir de 3r d’ESO la majoria de l’alumnat opta per fer, també, una segona llengua estrangera que continuarà, si vol, al Batxillerat. Potenciem l’aprenentatge de les llengües estrangeres amb ràtios reduïdes; com a segona llengua; en àrees curriculars no lingüístiques; auxiliars de conversa; intercanvis i estades lingüístiques; Erasmus; acompanyament en l’obtenció de titulacions oficials (Goethe Institut, DELF Scolaire, EOI III).

El batxillerat és l’etapa educativa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

En aquesta etapa l’alumnat ha d’adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per afrontar amb èxit els estudis universitaris o bé, els estudis de cicle formatiu de grau superior. És, per tant, un cicle en què és imprescindible consolidar els hàbits de treball i d’autonomia personal. Hàbits que permetran a l’alumnat assolir un bon resultat acadèmic, imprescindible per l’èxit en els estudis posteriors.

Per aquesta raó treballem molt l’acompanyament de tot l’alumnat. El  Pla d’acció Tutorial (link al document de centre PAT) és l’eina fonamental pel seguiment, assessorament i orientació de l’alumnat.

El currículum de batxillerat s’estructura en:

  • Assignatures comunes (14h), català, castellà, llengua estrangera, filosofia, educació física (1r), història (2n) i tutoria. 
  • Assignatures de modalitat i específiques (16h)  en funció de la modalitat de batxillerat que s’esculli : Batxillerat de Ciències i Tecnologia, Batxillerat Humanístic i de Ciències Socials i Batxillerat Artístic (que el nostre centre no ofereix)
  • Treball de recerca: és obligatori per a tot l’alumnat, s’inicia durant el 1r curs i s’exposa i avalua durant el primer trimestre del 2n curs.

Podeu veure la possibilitat d’itineraris i de tria de matèries que es va ofertar al curs actual als següents documents: 1r Batxillerat i 2n Batxillerat

L’alumnat que cursa estudis professionals de música i/o dansa paral·lelament a l’ESO o Batxillerat té la possibilitat de convalidar algunes matèries.

Si voleu informació més detallada, podeu consultar el power point que vam mostrar a la jornada de portes obertes.

Horari Marc

L’horari marc per a l’alumnat de Batxillerat diürn és de 8h a 14.30h amb un esbarjo d’11h a 11.30h.

L’horari individual de cada alumne/a està disponible al web:

http://ies-jaumebalmes.xtec.cat/families entrant amb el codi i contrasenya donat a l’alumnat i a les famílies per a l’ús dels serveis web del centre.

Proposta:

L’horari personal de cada estudiant està disponible a la plataforma entrant amb el codi i contrasenya lliurats a l’alumnat i a les famílies per a l’ús dels entorns virtuals del centre.

Orientació BTX

L’orientació és fonamental en el Batxillerat. El professorat, i més específicament els tutors i el Departament d’Orientació fan un seguiment setmanal dels nois i noies i els acompanyen en el seu itinerari formatiu. No es fan itineraris tancats sinó que l’alumnat pot triar les matèries de modalitat entre una gran opcionalitat.

En aquests dos cursos, és cabdal el projecte d’orientació del centre, gràcies al qual els i les joves decideixen quins seran els estudis que seguiran. S’organitzen xerrades d’orientació per a l’alumnat i per a les famílies i es fan tutories individualitzades amb la col·laboració amb les tècniques del Pla Jove. S’acompanya l’alumnat en la preinscripció i matrícula a les PAU o a proves d’accés a cicles.

A banda dels recursos existents a la xarxa com Estudiar a Catalunya, Canal Universitats, proves d’accés una eina fonamental en l’orientació a l’Institut Jaume Balmes és unportal.cat (subvencionat per l’AMPA).

Adaptacions Músics i Dansaires

L’alumnat que cursa estudis de música o dansa en paral·lel al Batxillerat pot convalidar algunes matèries. La possibilitat de convalidació va lligada al centre on es realitzen aquests estudis i al nombre d’hores setmanals en què es fa l’activitat.

El centre organitza els horaris amb l’objectiu d’afavorir al màxim l’aprofitament del temps. Així doncs, les matèries optatives susceptibles de ser convalidades estan quasi sempre en hores extremes de manera que l’alumnat pugui entrar més tard o sortir abans que acabi la jornada lectiva.

Els documents normatius de referència on podeu trobar la informació són els següents:

De les orientacions per a l’organització i la gestió dels centres per a cada curs que publica el Departament d’Ensenyament:

Mobilitat Internacional

Durant l’etapa del Batxillerat continuem impulsant els viatges internacionals des dels diferents seminaris de llengües estrangeres del centre.

A 1r curs l’alumnat té la possiblitat d’anar d’intercanvi a Irlanda o França.

Estada lingüística a Irlanda
Intercanvis amb França

Esquiades i Viatge de final d’estudis

Esquiada 1 BTX

L’alumnat de 1r de Batxillerat fa una escapada un divendres de desembre deixant enrere la ciutat per connectar-se amb la natura. Marxen a esquiar a la Molina durant una jornada organitzada pel departament d’Educació Física que inclou el viatge en autocar, el material i l’acompanyament de monitors i monitores experts.

Viatge Final d´Estudis

L’alumnat de 2n de Batxillerat marxa a Paris cada mes de març, de diumenge a divendres. És un viatge cultural per descobrir la ciutat i també un moment de relaxament i trobada amb els companys.