Beques

BEQUES D’ESTUDIS OBLIGATORIS I POSTOBLIGATORIS

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu fins el 30 de setembre de 2015

BEQUES D’ESTUDIS POSTOBLIGATORIS
Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris fins el 30 de setembre de 2015, procediment exclusivament telemàtic.Comproveu que compliu els requisits de renda i acadèmics. Seria convenient que tot l’alumnat sol·licitant de beca deixi una còpia del resguard de sol·licitud de la beca a secretaria. L’alumnat nou al centre sol·licitant de beca cal que porti un historial acadèmic de últim curs cursats.Uns exemples d’això serien : A/ alumnat de 1r de batxillerat, cal que  porti historial acadèmic 4t d’ESO,
B/ alumnat de 2n de Batxillerat, cal que porti historial acadèmic de 1r de Batxillerat
C/ alumnat de 1r curs del cicle de grau mitjà Sistemes informàtiques a la xarxa , caldria portar historial acadèmic de 4t d’ESO, etc…

Avui hem rebut aquestes instruccions:

D’acord
amb el que disposa l’article 46 de la Resolució de 30 de juliol de
2015, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i
Universitats, per
la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic
2015-2016 per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (BOE núm.
187, de 6 d’agost de 2015), us recordem que
el termini de presentació de sol·licituds per via telemàtica finalitza el 30 de setembre de 2015.
Així
mateix, us informem que, un cop s’ha emplenat i presentat la
sol·licitud, l’aplicació genera un document que cal imprimir i conservar
perquè és el resguard
que acredita que la sol·licitud s’ha tramitat correctament i dins del
termini establert.
Atès
que la certificació de la matriculació del curs acadèmic 2015-2016 i
les dades acadèmiques del curs 2014-2015 s’hauran de certificar des dels
centres, properament
rebreu instruccions al respecte.
Mentrestant, i per tal d’agilitar la gestió de les beques,
fóra convenient que requeriu a tot l’alumnat del vostre centre
sol·licitant de beca per al curs acadèmic 2015-2016 la següent
documentació
:
1. Còpia del resguard de presentació de la sol·licitud de beca del curs 2015-2016.
2.
Fotocòpia del DNI/NIF o NIE dels membres de la unitat familiar no
validats en el moment de la tramitació de la sol·licitud per via
telemàtica.
3.
Documentació acreditativa per tal de justificar qualsevol situació
específica al·legada a la sol·licitud amb dret de deducció de la renda
familiar (article 16 de la convocatòria).
Aquestes situacions han d’estar acreditades en data 31 de desembre de
2014.
4. Fotocòpia del carnet de família nombrosa, si escau.
5.
Fotocòpia de la resolució o certificat de reconeixement de la
disminució de l’alumne/a sol·licitant o dels seus fills o germans amb la
indicació del grau legalment qualificat,
si escau.
En el cas de l’alumnat que pertanyi a unitats familiars, el lloc de
residència de les quals estigui fora de Barcelona i que acrediti
la necessitat de residir fora del domicili familiar durant tot el curs
escolar, caldrà adjuntar també la següent documentació:
1. Certificat històric de convivència de la unitat familiar.
2. Fotocòpia del contracte de lloguer del lloc de residència a Barcelona durant el curs, si escau.
L’alumnat que hagi presentat la seva sol·licitud com a
independent, haurà d’aportar la documentació acreditativa de la seva independència familiar i econòmica i també la següent documentació:
1. Certificat històric de convivència.
2. Titularitat o lloguer del seu domicili habitual.
L’alumnat amb residència al
País Basc o Navarra haurà de presentar també la següent documentació:
1. Certificat històric de convivència de la unitat familiar.
2. Fotocòpia del contracte de lloguer o de la titularitat del lloc de residència a Barcelona.
3.
Certificació de la declaració de la renda o certificat d’imputacions
expedit per l’Administració Tributària on constin els ingressos de l’any
2014 de tots
els membres computables de la unitat familiar.
4.
Certificat comprensiu d’àmbit estatal i del País Basc o Navarra dels
respectius Centres de Gestió Cadastral de cadascun dels membres
computables de la unitat
familiar.
L’alumnat amb residència a
Andorra haurà de presentar també la següent documentació:
1. Certificat històric de convivència de la unitat familiar.
2. Fotocòpia del contracte de lloguer o de la titularitat del lloc de residència a Barcelona.
3.
Extracte de punts de vellesa emès per la Caixa Andorrana de Seguretat
Social de cadascun dels membres computables de la unitat familiar de
l’exercici fiscal
2014.
4.
Certificat comprensiu d’àmbit estatal i d’Andorra dels respectius
Centres de Gestió Cadastral de cadascun dels membres computables de la
unitat familiar.
L’alumnat en
acollida, tutela o extutela haurà d’adjuntar la següent documentació:
1.
Còpia de la resolució d’acollida, tutela o extutela de la DGAIA
(Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) o de
l’ASJTET (Àrea de Suport als Joves Tutelats i
Extutelats).
2.
Certificació del lloc de residència durant el curs escolar (centre
d’acollida, pis tutelat, residència, pis de lloguer, etc.).
Atentament,
Consorci d’Educació de Barcelona
Àrea d’Organització i Serveis Generals
Equip de beques, ajuts i alumnat
Plaça d’Urquinaona, número 6

08010 Barcelona


Aquestes són les instruccions:


DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA PER A ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD DE BECA DE CARÀCTER GENERAL DEL CURS ACADÈMIC 2015-2016
DOCUMENTACIÓ QUE CAL AFEGIR TAMBÉ EN LES SEGÜENTS SITUACIONS ESPECÍFIQUES
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA PER A ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD DE BECA DEL CURS ACADÈMIC 2015-2016 DE TOT L’ALUMNAT SOL·LICITANT:
1. Còpia del resguard de presentació de la sol·licitud de beca del curs 2015-2016.
2. Fotocòpia del DNI/NIF o NIE dels membres de la unitat familiar no validats en el moment de la tramitació de la sol·licitud per via telemàtica.
3. Documentació acreditativa per tal de justificar qualsevol situació específica al·legada a la sol·licitud amb dret de deducció de la renda familiar (article 16 de la convocatòria). Aquestes situacions han d’estar acreditades en data 31 de desembre de 2014.
4. Fotocòpia del carnet de família nombrosa, si escau.
5. Fotocòpia de la resolució o certificat de reconeixement de la disminució de l’alumne/a sol·licitant o dels seus fills o germans amb la indicació del grau legalment qualificat, si escau.
ALUMNAT INDEPENDENT
L’alumnat que hagi presentat la seva sol·licitud com a independent, haurà d’aportar la documentació acreditativa de la seva independència familiar i econòmica i també la següent documentació:
1. Certificat històric de convivència.
2. Titularitat o lloguer del seu domicili habitual.
ALUMNAT DE FORA DE BARCELONA QUE OPTI A L’AJUT DE RESIDÈNCIA
En el cas de l’alumnat que pertanyi a unitats familiars, el lloc de residència de les quals estigui fora de Barcelona i que acrediti la necessitat de residir fora del domicili familiar durant tot el curs escolar, caldrà adjuntar també la següent documentació:
1. Certificat històric de convivència de la unitat familiar.
2. Fotocòpia del contracte de lloguer del lloc de residència a Barcelona durant el curs, si escau.
Pl. Urquinaona, 6
08010 Barcelona
Telèfon: 93 551 10 00
Fax: 93 554 25 51
www.edubcn.cat
ALUMNAT DEL PAÍS BASC O NAVARRA
L’alumnat amb residència al País Basc o Navarra haurà de presentar també la següent documentació:
1. Certificat històric de convivència de la unitat familiar.
2. Fotocòpia del contracte de lloguer o de la titularitat del lloc de residència a Barcelona.
3. Certificació de la declaració de la renda o certificat d’imputacions expedit per l’Administració Tributària on constin els ingressos de l’any 2014 de tots els membres computables de la unitat familiar.
4. Certificat comprensiu d’àmbit estatal i del País Basc o Navarra dels respectius Centres de Gestió Cadastral de cadascun dels membres computables de la unitat familiar.
ALUMNAT EN ACOLLIDA, TUTELA O EXTUTELA
L’alumnat en acollida, tutela o extutela haurà d’adjuntar la següent documentació:
1. Còpia de la resolució d’acollida, tutela o extutela de la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) o de l’ASJTET (Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats).
2. Certificació del lloc de residència durant el curs escolar (centre d’acollida, pis tutelat, residència, pis de lloguer, etc.).
ALUMNAT D’ANDORRA
L’alumnat amb residència a Andorra haurà de presentar també la següent documentació:

1. Certificat històric de convivència de la unitat familiar.
2. Fotocòpia del contracte de lloguer o de la titularitat del lloc de residència a Barcelona.
3. Extracte de punts de vellesa emès per la Caixa Andorrana de Seguretat Social de cadascun dels membres computables de la unitat familiar de l’exercici fiscal 2014.
4. Certificat comprensiu d’àmbit estatal i d’Andorra dels respectius Centres de Gestió Cadastral de cadascun dels membres computables de la unitat familiar


No Comments

Post A Comment