Llocs de treball a dedicació completa per al curs 2021-2022 per al quals s'aplica el procediment específic d'entrevista prèvia.Totes les places són de professorat de secundària amb algun perfil professional.A l'Institut Jaume Balmes s'ofereixen aquestes 3 places:LC Llengua i literatura catalana - EGIAN Anglès -...

[Data inicial de la notícia: 20/4/2021]Publicat al DOGC d'avui 20/04/2021:ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis de neteja (exp. 1/2021)Al web del centre DOCUMENTS | LICITACIONS trobareu també:El Plec de Clàusules Administratives Particulars  i El Plec de Prescripcions Tècniques  Termini de lliurament de...

Llocs de treball a dedicació completa per al curs 2020-2021 per al quals s'aplica el procediment específic d'entrevista prèvia. Totes les places són de professorat de secundària amb algun perfil professional. A l'Institut Jaume Balmes s'ofereixen aquestes 2 places: MU Música - EGI 507 Informàtica - IAN TERMINI per presentar-se...

Notícia publicada el 19/02/2020 (que ha estat en portada fins el 28/2/2020): Publicat al DOGC d'avui 19/02/2020: ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis de neteja (expedient 01/2020) Al web del centre DOCUMENTS | LICITACIONS trobareu també: El Plec de Clàusules Administratives Particulars (ACTUALITZAT 28/2) i  El...

Notícia publicada el 22/11/2019: Publicat al DOGC d'avui 22/11/2019: ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis de neteja (exp. 01/2020) Al web del centre DOCUMENTS | LICITACIONS trobareu també: El Plec de Clàusules Administratives Particulars i  El Plec de Prescripcions Tècniques Termini de lliurament de la documentació fins...

La resolució del concurs del servei de neteja de l'Institut Jaume Balmes  ha estat la següent: Fomento de Construcciones y Contratas SA       94.49 punts CLECE SA                                                          88,00 punts OHL, Servicios Ingesan SA                                87,23 punts MABE 2004 SL                            exclosa per oferta genérica i no seguir l'ordre del plec. Per tant, l'empresa adjudicatària será...