Petició d’entrevista per plaça de professorat amb perfil professional per al 2021-2022

 

Llocs de treball a dedicació completa per al curs 2021-2022 per al quals s’aplica el procediment específic d’entrevista prèvia.
Totes les places són de professorat de secundària amb algun perfil professional.

A l’Institut Jaume Balmes s’ofereixen aquestes 3 places:

  • LC Llengua i literatura catalana – EGI
  • AN Anglès – EGI
  • GE Geografia / Història – IFR

TERMINI per presentar-se del 10 al 14 de juny.

Cal omplir aquest formulari.

Resum del calendari del procés 

10 de juny: 
Els ST/CEB fan pública a la seva web la relació de llocs de treball ordinaris i/o específics amb perfil susceptibles de provisió, amb especificació de codi i nom del centre, localitat, adreça electrònica del centre, cos docent, especialitat del lloc de treball docent i, si pertoca, perfil professional.

Del 10 al 14 de juny: 
El professorat, voluntàriament, formalitza, mitjançant document escrit, la seva disponibilitat a realitzar una entrevista amb la direcció del centre.

A partir del 14 de juny: 
La direcció del centre procedeix a efectuar la convocatòria (dia, hora i lloc) als candidats que han formalitzat la seva disponibilitat.

Fins el 18 de juny:
La direcció del centre amb un membre de l’equip directiu (o un docent del centre amb responsabilitats de coordinació) i un docent del sector del professorat del consell escolar realitza l’entrevista.

Del 23 al 30 de juny:
La direcció del centre comunica la no proposta als candidats entrevistats i que no han estat proposats.

Abans del 2 de juliol:
La direcció del centre comunica als ST/CEB mitjançant la complimentació del model corresponent les dades referides al professorat presentat, entrevistat i, en el seu cas, inclòs a la proposta a la PDA.


Normativa

Resolució EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.​

No Comments

Post A Comment