Petició d’entrevista per plaça de professorat amb perfil professional per al 2020-2021

Llocs de treball a dedicació completa per al curs 2020-2021 per al quals s’aplica el procediment específic d’entrevista prèvia.
Totes les places són de professorat de secundària amb algun perfil professional.

A l’Institut Jaume Balmes s’ofereixen aquestes 2 places:

  • MU Música – EGI
  • 507 Informàtica – IAN


TERMINI per presentar-se del 10 al 15 de juny.

Cal omplir aquest formulari.

Resum del calendari del procés

10 de juny: 
Els ST/CEB fan pública a la seva web la relació de llocs de treball ordinaris i/o específics amb perfil susceptibles de provisió, amb especificació de codi i nom del centre, localitat, adreça electrònica del centre, cos docent, especialitat del lloc de treball docent i, si pertoca, perfil professional.

Del 10 al 15 de juny: 
El professorat, voluntàriament, formalitza la seva disponibilitat a realitzar una entrevista amb la direcció del centre.

16 de juny: 
La direcció del centre procedeix a efectuar la convocatòria (dia, hora) als candidats pre-seleccionats entre els que han formalitzat la seva disponibilitat.

Del 16 al 23 de juny:
Realització de les entrevistes i valoració dels mèrits i capacitat de cada candidat.


Del 29 de juny al 3 de juliol:

La direcció comunicarà la resolució tant a les persones no seleccionades per fer l’entrevista com a les no seleccionades per ocupar el lloc estructural.


Fins el 3 de juliol:
La direcció del centre formalitza, en el seu cas, la proposta i el candidat o candidata seleccionat signa el document de conformitat de la proposta.


Normativa

Resolució EDU/1051/2020​, de 15 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2020 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçame​​nts forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.​

No Comments

Post A Comment