Calendari

Petició d’entrevista per plaça de professorat amb perfil professional pel 2019-2020

Llocs de treball a dedicació completa per al curs 2019-2020 per al quals s’aplica el procediment específic d’entrevista prèvia.
Totes les places són de professorat de secundària amb algun perfil professional.

A l’Institut Jaume Balmes s’ofereixen aquestes 8 places:
1) AN Anglès – TIC
2) GE Geografia i història – IFR
3) ECO Economia – IAN
4) DI Dibuix – IAN
5) EF Educació Física – IAN
6) CN Biologia i Geologia – EGI
7) 507 Informàtica – GPS
8) 507 Informàtica – IAN

TERMINI per presentar-se del 4 al 7 de juny.

Cal omplir aquest formulari.

Resum del calendari del procés

4 de juny: 
Els ST/CEB fan pública a la seva web la relació de llocs de treball ordinaris i/o específics amb perfil susceptibles de provisió, amb especificació de codi i nom del centre, localitat, adreça electrònica del centre, cos docent, especialitat del lloc de treball docent i, si pertoca, perfil professional.

Del 4 al 7 de juny: 
El professorat, voluntàriament, formalitza la seva disponibilitat a realitzar una entrevista amb la direcció del centre.

11 de juny: 
La direcció del centre procedeix a efectuar la convocatòria (dia, hora i lloc) als candidats pre-seleccionats entre els que han formalitzat la seva disponibilitat.

De l’11 al 18 de juny:
Realització de les entrevistes i valoració dels mèrits i capacitat de cada candidat.

20 de juny:
La direcció del centre formalitza, en el seu cas, la proposta i el candidat o candidata seleccionat signa el document de conformitat de la proposta.

Del 21 al 28 de juny:
La direcció del centre comunica la no proposta als candidats entrevistats i que no han estat proposats.Normativa

Resolució EDU/1259/2019, de 7 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2019 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.

No Comments

Post A Comment