Calendari

Publicat al DOGC d'avui 17/11/2020:ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis de neteja (exp. 1/2021)Al web del centre DOCUMENTS | LICITACIONS trobareu també:El Plec de Clàusules Administratives Particulars  i El Plec de Prescripcions Tècniques  Termini de lliurament de la documentació fins les 14h...

Llocs de treball a dedicació completa per al curs 2020-2021 per al quals s'aplica el procediment específic d'entrevista prèvia.Totes les places són de professorat de secundària amb algun perfil professional.A l'Institut Jaume Balmes s'ofereixen aquestes 2 places:MU Música - EGI507 Informàtica - IANTERMINI per presentar-se...