Calendari

Notícia publicada el 22/11/2019: Publicat al DOGC d'avui 22/11/2019: ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis de neteja (exp. 01/2020) Al web del centre DOCUMENTS | LICITACIONS trobareu també: El Plec de Clàusules Administratives Particulars i  El Plec de Prescripcions Tècniques Termini de lliurament de la documentació fins...

Notícia publicada el 22/11/2019:Publicat al DOGC d'avui 22/11/2019:ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis de neteja (exp. 01/2020)Al web del centre DOCUMENTS | LICITACIONS trobareu també:El Plec de Clàusules Administratives Particulars i El Plec de Prescripcions TècniquesTermini de lliurament de la documentació fins...