Cultura Digital

Definició

 

En aquesta segona part de l’Estratègia Digital de Centre es recullen totes les accions que el centre ja realitza en l’àmbit digital. Es defineixen els procediments, protocols, normes, acords i plans per assolir les competències digitals. Es presenta la informació en blocs: Documents de Centre, El Balmes en línia (serveis), Acollida digital (professorat, alumnat i famílies) i Desplegament de la Competència Digital (CD).