Proves anuals per completar els ensenyaments d’ESO – Convocatòria 2020


Aquestes
proves permeten que el vostre fill o filla pugui obtenir el títol de
graduat en educació secundària obligatòria si no l’ha obtingut en acabar
el 4t d’ESO.
 Quines són les condicions per poder presentar-s’hi? 
Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2020 són: 

 1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2018 o 2019.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2020.
  També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2020 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  – Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  – Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
  – Ser esportista d’alt rendiment.
 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els
alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2019-2020. En
canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a
ensenyaments d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya, sempre que
compleixin els tres requisits abans esmentats. 

On es faran les proves? 

El vostre fill ha de fer les proves al centre educatiu on hagi cursat el 4t d’ESO per darrera vegada.

Calendari 

 • Entre el dia 3 i el 14 de febrer el vostre fill o filla haurà d’omplir la sol·licitud d’inscripció en el centre educatiu.
  Si és menor de 18 anys també ha de presentar la documentació que
  acrediti la condició de contractat laboral o d’esportista d’alt
  rendiment. En aquest darrer cas, cal presentar una certificació del
  Consell Català de l’Esport que acrediti que la persona figura en el
  programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent. 
 • Entre el dia 17  i 21 de febrer ha de consultar el calendari de les proves i les llistes d’admesos i exclosos
 • Si el vostre fill o filla n’ha quedat exclòs, podeu presentar una
  reclamació davant la direcció del mateix centre del 24 al 26 de febrer. 
 • Durant el mes de març es realitzaran les proves. El dia de la prova cal identificar-se amb el DNI, NIE, passaport o altre document identificatiu oficial en vigor. 
 • Les qualificacions es publicaran al tauler d’anuncis del centre deu dies lectius després de les proves. 
 • En cas de desacord amb el resultat de les proves, podeu reclamar
  durant els tres dies hàbils següents a la publicació de les notes davant
  la direcció del centre on s’hagin realitzat. 


Informació destacada 

 • El vostre fill o filla pot examinar-se de totes les matèries suspeses o només d’algunes.
 • Si el vostre fill o filla va acabar els estudis d’ESO l’any 2019, es
  podrà tornar a presentar a aquestes proves durant la convocatòria de
  l’any 2021.
 • Si va acabar durant l’any 2018, aquesta és la seva darrera
  convocatòria.
 • El dia de la prova es poden portar diccionaris i/o calculadores. El
  temps mínim per fer la prova és de 60 minuts per a cada matèria.
 • En cas d’haver superat totes les matèries pendents, podeu tramitar
  el títol de GESO a la secretaria del centre on hagi realitzat les
  proves.


Imprès de sol·licitud – 1300kb

Més informació al Web Família i Escola

No Comments

Post A Comment