Part Estratègica

Definició

Per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat hem realitzat una sèrie d’accions. En primer lloc, s’ha realitzat una DIAGNOSI de l’estat de la qüestió. Un cop analitzats els punts forts i punts febles, s’han establert uns OBJECTIUS que es portaran a terme en diferents cursos escolars. Finalment, s’han planificat les accions i ACTUACIONS.

Diagnosi

La Comissió Digital de centre ha portat a terme una diagnosi mitjançant:

– Enquestes a l’alumnat, al professorat i a l’equip directiu amb l’eina SELFIE. S’han fet dues enquestes per a l’alumnat, una per 1r d’ESO, 3r d’ESO i 1r de BATX, i una altra per a l’alumnat de Cicles Formatius. En el cas del professorat, aquests podien, a més, fer l’enquesta SELFIE FOR TEACHERS, que un cop completada els donava un informe personalitzat del seu nivell de competència digital.

– Enquesta a les famílies amb un formulari general on es pregunta sobre qüestions digitals. Aquestes enquestes es passen a totes les famílies en acabar el curs escolar.

A partir de l’anàlisi dels resultats obtinguts en aquestes enquestes, es detecten els següents punts forts i punts febles:

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

EQUIP DIRECTIU

 • Lideratge
 • Competències digitals de l’alumnat
 • Desenvolupament professional i continu
 • Pedagogia: suports i recursos
 • Col·laboració i xarxes
 • Pedagogia: implementació a l’aula
 • Pràctiques d’avaluació
 • Infraestructura i equips

PROFESSORAT

 • Lideratge
 • Infraestructura i equips
 • Desenvolupament professional i continu
 • Pedagogia: suports i recursos
 • Pedagogia: implementació a l’aula
 • Competències digitals de l’alumnat
 • Col·laboració i xarxes
 • Pràctiques d’avaluació

ALUMNAT

 • Infraestructura i equips
 • Pedagogia: suports i recursos
 • Competències digitals de l’alumnat
 • Col·laboració i xarxes
 • Pedagogia: implementació a l’aula
 • Pràctiques d’avaluació

Objectius

A partir de l’anàlisi dels punts forts i febles del nostre institut, així com l’observació de les necessitats del centre, s’han establert 7 grans objectius que s’aniran treballant des d’aquest curs 2022-2023 fins el curs 2025-2026.

1. Concretar els diversos documents que integren la cultura digital del centre.
2.  Conèixer l’equipament disponible i la xarxa existent per millorar-los i establir un sistema per agilitzar el tràmit d’incidències en infraestructures, equips informàtics, eines digitals.
3. Millorar la comunicació i la gestió tant de les plataformes del centre com de la documentació confidencial
4. Desplegar la competència digital en les programacions per donar resposta al nou currículum i assegurar la inclusió de les competències digitals.
5. Consolidar estructures d’aprenentatge cooperatiu i de treball globalitzat 
6. Impulsar l’avaluació en suport digital com a eina reguladora de l’aprenentatge 
7. Millorar la competència digital de l’alumnat i del professorat

Actuacions

A continuació es presenten les actuacions que es portaran a terme per assolir els objectius proposats:

OBJECTIUS I ACTUACIONS

1 “Concretar els diversos documents que integren la Cultura Digital del centre i mantenir actualitzada l’EDC”
1.1 Revisió de l’EDC
1.2 Manteniment de la pàgina web de l’Estratègia Digital de centre
1.3 Creació del Pla de comunicació de centre.
2 “Conèixer l’equipament disponible i la xarxa existent per millorar-los i establir un sistema per agilitzar el tràmit d’incidències en infraestructures i equips informàtics”
2.1 Actualització de l’inventari del maquinari i material informàtic del centre educatiu
2.2 Realització de la diagnosi de la xarxa
2.3 Realització d’un Pla de manteniment pel professorat i alumnat
2.4 Redacció i implementació dels protocols d’acollida digital de professorat, alumnat i famílies
2.5 Millora de les infraestructures que utilitza el docent a les aules.
3 “Millorar la comunicació i la gestió tant de les plataformes del centre com de la documentació confidencial”
3.1 Posada a punt de les unitats compartides del Drive i de la gestió dels permisos de cara a l’inici de cada curs
3.2 Decisió de quina eina s’utilitzarà per comunicar-se tant internament com externament i creació dels grups de distribució del correu, si escau.
3.3 Elaboració d’un document de traspàs d’informació i protocols d’actuació en les diferents plataformes del centre
3.4 Redacció d’un protocol del tractament de dades
4 “Desplegar la competència digital en les programacions per donar resposta al nou currículum i assegurar la inclusió de les competències digitals”
4.1 Gradació dels continguts digitals dels diferents cursos, a partir del document d’organització de les activitats d’avaluació de les competències digitals, ja existent al centre.
4.2 Actualització de les programacions didàctiques al nou currículum, tot fent èmfasi en les CD.
4.3 Revisió de les programacions elaborades pel Claustre.
5 “Consolidar estructures d’aprenentatge cooperatiu i de treball globalitzat”
5.1 Potenciació de les metodologies actives i de l’aprenentatge cooperatiu amb ús dels recursos digitals.
5.2 Coordinació amb la comissió de treball globalitzat per introduir activitats digitals als projectes globalitzats.
5.3 Promoció de la formació entre iguals en l’ús de les eines digitals i l’EVA
6 “Impulsar l’avaluació en suport digital com a eina reguladora de l’aprenentatge”
6.1 Compartició amb altres departaments d’un document amb les eines digitals treballades des de l’àrea de Tecnologia i en quin grau d’aprenentatge.
6.2 Creació d’un banc de recursos digitals, rúbriques i instruments d’avaluació per departaments.
6.3 Coordinació amb la comissió de treball globalitzat per introduir l’avaluació digital dins dels treballs de síntesi, projectes
7 “Millorar la competència digital de l’alumnat i del professorat”
7.1 Gradació de la utilització de les eines digitals en les diferents etapes educatives
7.2 Revisió i concreció de les activitats per desenvolupar la competència digital que ja tenim.
7.3 Introduir maquinari nou i dissenyar situacions d’aprenentatge per a l’alumnat fent ús d’aquests
7.4 Formació
7.5 Realització de sessions de Bones pràctiques