Calendari

P

PREINSCRIPCIÓ CURS 2019/2020


Presentació de sol·licitud: del 14 al 21 de maig ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins el 23 de maig de 2019.


Portal d’inscripció:


http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?moda=1


Com fer la sol•licitud?


Hi ha dues maneres: 1.- Sol·licitud electrònica  
                              i   2.- Sol·licitud en suport informàtic


1. Sol·licitud electrònica: 
Només pot fer ús de la sol•licitud electrònica aquell alumnat que ha estat escolaritzat a Catalunya en els darrers quatre cursos(des del 2015-2016) i que, per tant, disposa de l’identificador d’alumne/a (RALC) .


Per fer-la cal que disposeu o us doneu d’alta d’algun d’aquests serveis:


idCAT Mòbil (ràpid i senzill, més endavant en aquest document s’explica com donar-se d’alta)
DNI electrònic
certificat digital


El tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació d’identificació de la persona sol•licitant ni de l’alumne.


Ara bé, que cal, a més a més, informar al centre de l’opció de batxillerat que es vol fer i de quines matèries es vol matricular l’alumne/a i, per això, és imprescindible baixar-se de la pàgina web (https://www.jaumebalmes.net/.mialias.net/p/fullstriamateriesnocturn.html) el full amb la tria de matèries, omplir-lo i enviar-lo per correu electrònic a secretaria@jaumebalmes.net  amb  l’ assumpte “Tria de matèries BTX nocturn” i amb còpia a nocturn@jaumebalmes.net
Aquest full, que és diferent per a cada curs de batxillerat,  el podeu obtenir dels enllaços que posem a continuació:
  
 1r de BTX1  Nocturn      ==        2n de BTX2 Nocturn   ==        BTX en 3anys Bloc1  


S’ha d’omplir en lletra majúscula i indicar clarament:


      . Les vostres dades personals. Molt important correu electrònic i telèfon.
      . La vostra modalitat de batxillerat i, dins d’aquesta, marcar les assignatures de modalitat
      . Si el vostre itinerari no està contemplat i voleu fer alguna assignatura a distància (IOC)
      . Si esteu en condicions de demanar alguna convalidació o reconeixement d’estudis també ho heu d’indicar.


Com donar-se d’alta al servei idCAT Mòbil?


1.- Accedir a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya: https://idcatmobil.seu.cat/


2.- Emplenar el formulari amb les següents dades:


DNI Document Nacional d’Identitat (cal fer constar el número, la data de validesa i la data de naixement)


TSI Número de la targeta sanitària individual del CatSalut (Servei Català de la Salut). En cas de no disposar de TSI, aquesta se sol•licita a:
http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi (en pocs dies es rep a casa)


Número de telèfon mòbil.


3.- Es validen les dades i se’n demana la confirmació: s’ha d’introduir el codi que s’ha rebut mitjançant un SMS al número de telèfon mòbil consignat.


Procediment per fer ús de l’idCAT Mòbil


1.- S’accedeix a la sol•licitud electrònica de preinscripció, on cal identificar-se.


2.- Des de la sol•licitud es genera la tramesa d’una contrasenya que s’envia per SMS al mòbil de l’usuari, que cal especificar a la sol·licitud electrònica de preinscripció (caduca al cap de 30 minuts i és d’un sol ús).
2.      Sol·licitud en suport informàtic


Qui ha de presentar la sol•licitud amb suport informàtic?


Aquell alumnat que no compleixi les condicions de l’apartat 1, haurà de fer aquest tipus de sol•licitud, és a dir :


    – Alumnes de fora de Catalunya


    – Alumnes de Catalunya que no han estat escolaritzats els darrers 4 cursos


Requereix anar presencialment a les oficines del centre i, perquè el tràmit tingui efecte, cal  abans imprimir, signar i presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació, al centre demanat en primer lloc dins el termini previst per a la presentació de la documentació.


A més a més, cal informar al centre de l’opció de batxillerat que es vol fer i de quines matèries es vol matricular l’alumne/a i, per això, és imprescindible baixar-se de la pàgina web (https://www.jaumebalmes.net/.mialias.net/p/fullstriamateriesnocturn.html) el full amb la tria de matèries, omplir-lo i enviar-lo per correu electrònic a secretaria@jaumebalmes.net  amb  l’ assumpte “Tria de matèries BTX nocturn” i amb còpia a nocturn@jaumebalmes.net
Aquest full, que és diferent per a cada curs de batxillerat,  el podeu obtenir dels enllaços que posem a continuació:
  
 1r de BTX1  Nocturn      ==        2n de BTX2 Nocturn   ==        BTX en 3anys Bloc1  


S’ha d’omplir en lletra majúscula i indicar clarament:


      . Les vostres dades personals. Molt important correu electrònic i telèfon.
      . La vostra modalitat de batxillerat i, dins d’aquesta, marcar les assignatures de modalitat
      . Si el vostre itinerari no està contemplat i voleu fer alguna assignatura a distància (IOC)
      . Si esteu en condicions de demanar alguna convalidació o reconeixement d’estudis també ho heu d’indicar.


– Calendari