Calendari

INFORMACIÓ SOBRE LES PAU

1) Cal
fer la
prematrícula (del 6 al 20 de març) al portal https://accesnet.gencat.cat i s’haurà d’indicar: Dades personals, centre de
secundària on està estudiant el batxillerat
i les matèries de les quals es vol
examinar
.
2)
Imprimir el resguard de
prematrícula dues
vegades
(una per a la persona interessada i
l’altra per al centre
).

Important: [Guia
informativa de la
Prematrícula PAU 2018]Aquesta
prematrícula No serà modificable en cap cas pel que fa a les matèries triades:

ni
la llengua estrangera (Alemany, Anglès, Francès o Italià)
ni
cap de les matèries de
modalitat (no es podrà afegir ni
canviar-ne cap).
En
el
moment de la matrícula
definitiva serà quan l’estudiant
decidirà, entre les matèries de modalitat triades,
de
quines s’examinarà i quina farà servir a la part obligatòria de les PAU
.

Cal lliurar a la Secretaria del
centre
:

una
còpia del resguard de
prematrícula.

i, e
n cas de tenir dret a alguna exempció o
reducció de taxes
, també cal

mostrar a la Secretaria del centre l’original del
document corresponent

per tal que es compulsi una còpia (sol·licitud exempció,
 títol de família

nombrosa o monoparental vigent, etc.)

PRESENTACIÓ DE POWERPOINT (executable)

PDF DE LA PRESENTACIÓ