Batxibac

Batxibac (doble titulació batxillerat - baccalauréat) [PDF]


Què és i procés de preinscripció

El programa Batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d’Ensenyament, entre ells l’Institut Jaume Balmes de Barcelona, permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i dins d’aquest, cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França.
L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès i per tant obtindrà la doble titulació de batxillerat simultàniament (l’espanyola i la francesa).

Per a l'accés als centres que imparteixin un currículum mixt que possibilita l'obtenció de la doble titulació de batxillerat i baccalauréat, els alumnes han d'acreditar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de 


Referència per a les Llengües. Al nostre centre aquesta acreditació pot ser:

  • mitjançant titulació oficial B1,
  • justificant del centre d’ensenyament francès on hagi estat escolaritzat/da (per exemple: Lycée Français, LFG Bon Soleil, Aula Escola Europea, etc.),
  • expedient acadèmic on consti que l’alumne/a ha cursat i superat el francès com a primera o segona llengua estrangera des de 1r d’ESO, o
  • amb la superació d’una prova de nivell que abans del període de preinscripció s'ha de fer al nostre centre (atenció al calendari).
Les sol·licituds per cursar aquesta doble titulació s'han de formalitzar mitjançant l'imprès disponible i d'acord amb el calendari detallat. L'admissió dels alumnes en aquestes places, un cop acreditat el coneixement de francès requerit, s'efectua per ordre de qualificació mitjana a l’Educació Secundària Obligatòria.


PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-2020

Preinscripció BatxiBac (Batxillerat - Baccalauréat)


  • Publicació al web del Departament d’Ensenyament de la relació de centres que ofereixen la doble titulació: no més tard del 24 d’abril de 2019
  • Publicació a cada centre de l’oferta de places reservades per a aquests ensenyaments: 26 d'abril de 2019.
  • Prova de nivell en llengua francesa al centre (per als que no acreditin el nivell B1): el 26 d’abril de 2019 a les 16h.
  • Període de presentació de sol·licituds al centre: del 2 al 6 de maig de 2019.
Cal adjuntar a l'imprès oficial de la preinscripció el full amb la tria de matèries que voleu fer. [Itineraris BTX del centre:  BTX1-Diürn  ==  BTX2-Diürn  ==  Exemple BTX1
Heu d'indicar clarament:
- Les vostres dades.
- Triar la vostra modalitat i dins d'aquesta, marcar un total de 4             hores en cada franja.
-
 Si el teu itinerari no està contemplat, proposa'l i justifica'l.
  • Publicació al centre de la llista d'alumnes admesos: 13 de maig de 2019. 

=======================================================================
Material de les portes obertes 2019


[Material de la sessióBatxillerat diürn   ==  Informació llengües estrangeres a l'ESO i BTX  ==  Informació BatxiBac ]

[Itineraris BTX del centre:  BTX1-Diürn  ==  BTX2-Diürn  ==  BTX1-Nocturn  ==  BTX2-Nocturn == Exemples BTX1]


0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada