Calendari

Cicle Formatiu de Grau Superior

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en un centre educatiu i 317 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Vies d’accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • tenir el títol de batxillerat, 
  • haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior d’acord amb l’opció cursada, 
  • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent a efectes acadèmics, 
  • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental, 
  • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari, 
  • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, 
  • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. 
  • Tenir el títol de grau mitjà de la mateixa família (conv. setembre)

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es fa la prova o 18 anys si es té el títol de tècnic de la mateixa opció del cicle al qual es vol accedir.

[Més informació]