Calendari

Exempció
del Treball de Recerca
Té dret a
l’exempció del Treball de Recerca l’alumne que es trobi en alguna de les situacions
següents:
·        
Provenir d’una altra
comunitat autònoma o d’un altre país
i haver-se
incorporat al nou centre a partir del segon trimestre del segon curs de
batxillerat
. Tanmateix, en cas que no completi el batxillerat en l’any
de la seva incorporació, aquest alumne ha de fer el treball de recerca durant
l’any acadèmic següent.
·        
Provenir d’una altra comunitat
autònoma
i incorporar-se al sistema educatiu a Catalunya amb cinc o menys matèries per completar el
batxillerat
.
·        
Tenir la
titulació de tècnic o tècnica o tècnic o tècnica superior de formació professional
específica, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius a segon de
batxillerat (CFGM i/o CFGS)
(article 6.5 de l’Ordre
EDU/554/2008
).
·        
Haver cursat COU i haver-ne
aprovat almenys una assignatura
.

La sol·licitud d’exempció (cliqueu sobre l’enllaç per obtenir-la) s’ha de presentar
per escrit al director o directora del centre,
el qual
ha de resoldre concedir-la un cop ha verificat el compliment d’alguna de les situacions
esmentades; tot seguit ha d’incorporar la resolució a l’expedient acadèmic i l’ha
de comunicar per escrit a l’alumne i, si és menor d’edat, als seus pares o
tutors legals.