Calendari

Exempcions per a
l’Estada a l’Empresa
Els alumnes que
acreditin una experiència laboral igual o superior a 200 hores poden sol·licitar al director o directora del centre la matrícula de la matèria d’Estada a l’Empresa, que serveix per completar el currículum del batxillerat nocturn.
El centre proposa
també una Ampliació d’Estada a l’Empresa
de la qual poden sol·licitar la matrícula aquells alumnes que puguin acreditar
una experiència laboral igual o superior a 400
hores
. (200h per Estada a l’Empresa  i 200h per a l’Ampliació de l’Estada a
l’Empresa).

La sol·licitud (cliqueu a l’enllaç anterior per obtenir la sol·licitud) corresponent ha d’anar
acompanyada d’una breu memòria
, en la qual ha de constar els apartats que
apareixen en el següent document “Estada a l’Empresa” 
(cliqueu a l’enllaç anterior per obtenir el document).
Els alumnes han de
lliurar la documentació abans d’acabar el mes d’octubre del corresponent curs escolar