Calendari

El Pla de Govern 2011-2014, de 3 de maig, identifica com a repte de país la
millora de l’educació i la formació al llarg de la vida, i en l’eix 2, relatiu
a l’ensenyament, estableix com a objectiu reduir el fracàs escolar
potenciant la lectura sistemàtica al llarg de tota l’educació bàsica

(educació primària i educació secundària obligatòria) mitjançant un pla
nacional de lectura.
És en aquest context que el Govern de Catalunya impulsa un Pla Nacional de
Lectura, que vertebrant els esforços de diferents sectors i àmbits de la
societat catalana, té com a finalitat augmentar els hàbits lectors dels
ciutadans i la seva competència lectora, ja que és la garantia d’una plena
participació en la societat actual.
El Departament d’Ensenyament participa en aquest Pla Nacional de Lectura
establint com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tots els
alumnes. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i
matèries del currículum al llarg de tota l’educació bàsica per augmentar la competència
comunicativa lingüística
i el desenvolupament de l’hàbit
lector
dels infants i joves, tenint present que la competència
lectora
és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per
participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

El pla té
com a objectius generals:
 1. Millorar la competència lectora
  per augmentar el rendiment acadèmic de tots els alumnes i afavorir així
  l’èxit educatiu.
 2.  Aconseguir que els
  infants i joves assumeixin les seves responsabilitats com a aprenents
  autònoms  amb capacitat per accedir a la informació i al coneixement,
  fent de la lectura l’eina per a l’aprenentatge en totes les àrees i
  matèries del currículum.
 3. Formar bons lectors que
  gaudeixin i aprenguin llegint.
Aquest pla
es fonamenta en els eixos següents:
 1. Saber llegir
  L’aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat de
  llegir, de comprendre i d’interpretar textos.
  L’assoliment de les habilitats funcionals bàsiques de lectura correspon al
  cicle inicial de l’educació primària i és en aquest cicle on s’han de
  prendre les mesures de suport necessàries amb els alumnes que hi presenten
  dificultats. Correspon als cicles posteriors continuar el treball de les
  estratègies lectores, adaptades a les necessitats de cada moment.
   
 2. Llegir per aprendre
  L’ús de la lectura per a l’aprenentatge. Els alumnes han de desenvolupar
  la seva responsabilitat en l’aprenentatge i tenir la capacitat d’utilitzar
  la lectura com a eina per a l’accés a la informació, la descoberta i
  l’ampliació de coneixements, és a dir, l’ús de la lectura com a instrument
  d’aprenentatge en totes les àrees del currículum.
   
 3. Gust per llegir
  El gust per llegir s’adquireix desenvolupant l’hàbit lector i fomentant la
  lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el
  que s’ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites
  i sabent-ho compartir.