Calendari

Les llengües estrangeres a l’Institut Jaume Balmes [PDF]

En la resolució  del 
Consell de ministres de la Unió europea 
del 31 de març de 1995  es va
aprovar que en els països de la Unió Europea s’haurien d’aprendre almenys
dues llengües estrangeres comunitàries,
diferents de la llengua materna.

L’aprenentatge dels idiomes afavoreix
la comunicació  i la mobilitat en el món
dels estudis, del treball i del comerç. Els idiomes esdevenen, doncs, una eina
indispensable per aconseguir beques a l’estranger (Erasmus); cursos formatius a
l’estranger; un bon lloc de treball (hi ha més d’un miler d’empreses
estrangeres a Catalunya); feina en el sector turístic; etc.

L’Institut Jaume Balmes, a diferència de la majoria de centres, ofereix:

 

·     
Oferta de quatre idiomes com a primera o segona llengua
estrangera.

·     
Totes les hores de llengua estrangera amb ràtio reduïda.

·     
Acompanyament en l’obtenció de titulacions oficials en
les diverses llengües estrangeres.

·     
La possibilitat de realitzar el Batxibac (doble titulació
batxiller –  baccalauréat).

Oferta de quatre idiomes com a primera
o segona llengua estrangera a l’ESO i al Batxillerat

a) Com a primera llengua estrangera (obligatòria en tots els cursos de l’ESO i del
Batxillerat amb 3 hores setmanals) es pot fer
anglès,  alemany, 
francès  o  italià
.

b) Com a segona llengua estrangera (quasi tots els nostres alumnes de l’ESO la fan com
optativa a partir de 3r d’ESO amb 3 hores setmanals i al 1r i 2n  de batxillerat amb 2 hores setmanals) 
es pot escollir entre
anglès,  alemany,  francès 
o  italià
.

L’alumnat té l’opció de fer intercanvis a França, Itàlia i Alemanya i
estades lingüístiques en anglès.

Totes les hores de llengua estrangera
amb ràtio reduïda

En el nostre centre confeccionem els
grups classe i distribuïm el professorat d’idiomes estrangers de forma que en
totes les hores d’aquesta assignatura la mitjana de la ràtio del grup sigui de 20 alumnes. Com a norma general els centres
només desdoblen una de cada tres hores sempre que el grup sigui de més de 25
alumnes.

Acompanyament en l’obtenció de
titulacions oficials en les diverses llengües estrangeres

És un objectiu prioritari pel centre
l’acompanyament de l’alumnat en l’obtenció de titulació oficial com a mínim, en
acabar l’ESO i/o el Batxillerat. En aquest sentit, el centre té un
conveni de col·laboració amb l’Escola d’Idiomes Moderns de la UB que permet al
nostre alumnat accedir a cursos específics per alumnat de secundària i amb
tarifa reduïda. De la mateixa manera l’institut promou
l’obtenció de titulació dels nivells oficials del Goethe-Institut (Fit in
Deustch A2 o Zertifikat Deustch B1), Institut Français (Diplôme Élémentaire de
Langue Française DELF scolaire A2, B1 o B2), el B1 o B2 d’anglès de l’Escola
Oficial d’Idiomes (EOI),  el CELI
adolescenti B1 o B2 d’italià de l’Istituto Italiano di Cultura …

El Batxibac (doble titulació batxiller
  baccalauréat)

L’alumnat que cursi el currículum
mixt, a més d’obtenir el títol de batxillerat si supera totes les matèries
cursades, obtindrà també la titulació de baccalauréat si supera una prova
externa que es desenvolupa íntegrament en francès i per tant obtindrà
simultàniament la doble titulació de batxillerat (l’espanyola i la francesa).

Per a
l’accés a aquests estudis, els alumnes han d’acreditar un nivell bàsic de
francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.
Aquesta acreditació al nostre centre pot ser:

·      mitjançant titulació oficial B1,

·      justificant del centre d’ensenyament francès on hagi
estat escolaritzat/da (per exemple: Lycée Français, LFG Bon Soleil, Aula Escola
Europea, etc.),

·      expedient acadèmic on consti que l’alumne/a ha cursat i
superat el francès com a primera o segona llengua estrangera des de 1r d’ESO, o

·      amb la superació d’una prova de nivell que aquest any es
realitzarà al nostre centre el 30/4/2020 a les 16h.

El Batxibac suposa fer un terç de
l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i dins d’aquest, cursar
obligatòriament les matèries Llengua i literatura francesa i Història de
França.

Les sol·licituds per cursar aquesta doble titulació s’han
de formalitzar mitjançant l’imprès específic i abans que la del batxillerat
general
. El termini és del 4 al 8 de maig.
L’admissió dels alumnes en aquestes places, un cop acreditat el coneixement de
francès requerit, s’efectua per ordre de qualificació mitjana d’educació
secundària obligatòria.