Calendari

Convalidacions per als alumnes que cursen batxillerat procedents de cicles formatius


Els alumnes que s’incorporin al primer de batxillerat el curs 2016-2017 amb el títol de tècnic o tècnic superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius han de cursar les matèries comunes, la matèria comuna d’opció i dues matèries de modalitat. Poden sol·licitar la convalidació de les matèries específiques de primer de batxillerat.

Pel que fa al segon curs de batxillerat, l’article 6.5 de l’Ordre EDU/554/2008 estableix el dret a la convalidació de les matèries específiques i del treball de recerca del batxillerat dels alumnes que s’hi hagin incorporat amb la titulació de tècnic o tècnic superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius.

A l’expedient acadèmic dels alumnes que hagin obtingut la convalidació, i a les actes corresponents, cal fer-hi constar l’expressió “Convalidat” per al treball de recerca i per a les matèries específiques que escaigui. Pel que fa a aquestes últimes, cal usar l’expressió genèrica “Matèries específiques”.
Els efectes i el procediment per tramitar les convalidacions es detallen a continuació:
La convalidació de matèries optatives que estableix l’Ordre EDU/554/2008 computa fins a un màxim de 4 hores lectives setmanals a cada curs, que corresponen a les matèries específiques dels dos cursos de batxillerat. La convalidació del treball de recerca computa les hores previstes per dur-lo a terme.

Atès que les convalidacions anteriors afecten només les matèries específiques i el treball de recerca, no es pot declarar cap alumne exempt de les matèries comunes o de modalitat prenent com a fonament d’aquesta exempció l’Ordre EDU/554/2008.

En tot cas, atès que hi ha alumnes que en cada curs de batxillerat cursen més de tres matèries de modalitat, es podrà demanar la convalidació d’una matèria de modalitat, quan aquesta excedeixi del còmput de les tres matèries de modalitat que l’alumne ha de cursar en cada curs de batxillerat.
Els alumnes que es vulguin acollir al que preveu l’article 6.5 de l’Ordre esmentada han de demanar-ho explícitament, en el primer mes de classe, al director o directora del centre on cursen els estudis de batxillerat, amb el model

“Sol·licitud de convalidació de matèries de batxillerat per als alumnes que han superat un cicle formatiu de grau mitjà o un cicle formatiu de grau superior” (cliqueu a l’enllaç per obtenir el full).

Els alumnes que així ho facin podran estendre els efectes de la convalidació a totes les matèries específiques a les quals tinguin dret d’acord amb l’Ordre, o bé a un nombre de matèries específiques inferior. En la sol·licitud han d’indicar quines matèries volen fer constar en el seu currículum diversificat i declarar explícitament que coneixen el caràcter irrevocable de la seva sol·licitud.
La matèria o matèries que els alumnes hagin demanat de cursar s’han de superar necessàriament per obtenir el títol de batxillerat; es comptabilitzaran com qualsevol altra matèria, tant a l’efecte del còmput de matèries pendents per passar de primer a segon curs com per al càlcul de la qualificació final del batxillerat.