Calendari

Si voleu demanar l’exempció de la matèria de Llengua Catalana (la qual cosa implica que no caldrà que feu cap examen i, per tant, no tindreu cap qualificació d’aquesta assignatura) heu de tenir en compte que segons la normativa actual:

L’alumne que s’incorpora a primer o a segon curs de batxillerat procedent de fora del territori de Catalunya i que no ha cursat mai les matèries de Llengua Catalana, Literatura o equivalents, pot demanar l’exempció de l’assignatura de Llengua Catalana i Literatura.

El fet d’obtenir l’exempció de la qualificació no eximeix l’alumne d’assistir a classe de Llengua Catalana i Literatura, on ha de seguir un programa específic que li permeti assolir, com a mínim, una comprensió oral i escrita de la llengua.

La sol·licitud d’exempció de la qualificació de Llengua Catalana i Literatura I o Llengua Catalana i Literatura II, signada per l’alumne, o pels pares o tutors legals si és menor d’edat, s’ha de presentar al centre on l’alumne cursa primer o segon de batxillerat abans de finalitzar el primer trimestre del curs acadèmic o en el moment que s’incorporin al centre.

L’alumne ha de presentar un certificat acadèmic, o bé fotocòpia compulsada de l’historial acadèmic o documentació equivalent, amb constància dels ensenyaments i matèries cursats al llarg de tota l’escolarització, dels llocs on s’han portat a terme i de la data d’incorporació a un centre educatiu de Catalunya.

Les sol·licituds que el centre trameti després de finalitzat el primer trimestre del curs seran desestimades, excepte en els casos d’alumnes incorporats al centre a partir del segon trimestre.

L’exempció de la qualificació de Llengua Catalana i Literatura en el batxillerat no comporta automàticament l’exempció de la prova de Llengua Catalana a les PAU. L’alumne que vulgui sol·licitar aquesta exempció s’ha d’adreçar a l’Oficina d’Accés a la Universitat (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona; tel. 935 526 980).

Així que si voleu demanar-ho cal que aporteu, el més aviat possible, el vostre historial acadèmic complert o documentació equivalent on consti que no heu cursat mai l’assignatura de llengua catalana