Calendari

Entrades
i sortides del centre

L’horari general és de 8h a
14,30h de dilluns a divendres.

La porta de l’institut s’obrirà
cinc minuts abans de l’hora d’entrada. L’alumnat que arribi més tard de les 8h
no podrà pujar a l’aula i anirà a la biblioteca a treballar.

Amb l’autorització dels pares i
mares o tutors/es a l’inici de curs i prèvia comunicació a la delegació
d’ensenyament l’alumnat de batxillerat podrà sortir del centre a l’hora de
l’esbarjo.

També podrà sortir del centre a
darrera hora del matí (13.30h a 14.30h), si no hi ha el seu/la seva
professor/a, sempre amb el consentiment del professorat de guàrdia o d’algun
membre de l’equip directiu.

Si un alumne/a necessita sortir
del centre, cal que porti un document signat pel pare/mare o tutor en què
s’especifiqui el motiu i l’hora concreta de la sortida.

Al migdia només podrà romandre al
centre l’alumnat que faci ús del servei de menjador.

Assistència i puntualitat

La puntualitat és un deure. Es
portarà un control dels retards.

·       
Al 3r retard el tutor/a parlarà amb l’alumne/a per tal
d’esbrinar el motiu.

·       
A partir del desè retard no justificat el tutor/a trucarà
per avisar a la família.

·      A partir del 15è retard s’enviarà a la família el full blau
de comunicat d’absències i/o retards a classe i se li aplicarà una mesura
correctora establint una tasca educadora a criteri de coordinació de cicle.

·       
Un cop aplicades aquestes, si l’alumne/a continua faltant,
es considerarà una conducta molt perjudicial per a la convivència al centre
(falta) i podrà ser objecte d’expedient disciplinari.

L’assistència a classe és
obligatòria.

L’alumnat té l’obligació
d’aportar les explicacions pertinents, en el termini màxim d’una setmana des de
la seva incorporació,  en relació a la
seva no assistència a classe. Aquesta explicació ha de ser escrita.

Cada professor/a, a la vista de
les explicacions aportades, decidirà si els motius adduïts justifiquen
l’absència.

·     
A la primera falta d’assistència no justificada, el tutor/a
parlarà amb l’alumne/a per tal d’esbrinar el motiu de la falta. En el cas
d’alumnes de batxillerat de la nota de la matèria corresponent es descomptarà
0,25 punts per falta injustificada.

·     
Abans de la desena falta d’assistència no justificada el
tutor/a trucarà per avisar a la família.

·     
A partir de la 15 falta s’enviarà a la família el full blau
de comunicat d’absències i/o retards a classe.  

·     Quan un alumne/a hagi estat avisat per escrit de 15 faltes
sense obtenir una resposta satisfactòria, es considerarà com una conducta
contrària a les normes de convivència i s’aplicaran les mesures correctores

·     
Un cop aplicades aquestes, si l’alumne/a continua faltant,
es considerarà una conducta molt perjudicial per a la convivència al centre
(falta) i podrà ser objecte d’expedient disciplinari.

No assistència a classe de l’alumnat de batxillerat i
de cicles formatius  per raons generals
i comunicades prèviament pel consell de delegats/es.

La no assistència a classe dels
alumnes de batxillerat i de cicles formatius per raons generals i comunicades
prèviament pel consell de delegats, és una figura del tot semblant a la que en
altres àmbits de la societat s’anomena dret de vaga. Com a tal no serà objecte
de correcció si es compleixen les condicions següents:

·     
Votació prèvia per grup d’alumnes, amb la presència del
tutor/a o d’un professor/a i amb la participació en la votació de més de la
meitat de l’alumnat del grup. El resultat de la votació es recollirà en una
acta on signarà el delegat/da o alumne responsable de la votació i el
professor/a que l’ha presenciat per donar fe que s’ha atenent els principis de
respecte i democràcia.

·     
El recompte de vots es fa a cada grup d’alumnes i es
considera que s’acull a la vaga quan tingui un suport major al 50% de l’alumnat
del grup.

·     
L’acta de la votació s’ha de lliurar a la Direcció del
centre amb una antelació de 24 hores.

Si la no assistència a classe
suposa també absentar-se de l’edifici de l’institut caldrà també l’autorització
del pare, mare o tutor/a.

El centre garantirà el dret a romandre al
centre i ser degudament atesos als/les alumnes que no desitgin secundar la no
assistència a classe per raons generals i comunicades prèviament.

La
votació serà secreta i es podrà votar: Si tot el dia, Sí només a partir de les
11h, No i en blanc.

Si la
suma de les opcions SÍ supera el 50% del cens, la vaga queda autoritzada. Però
si cap de les dues opcions obté el 50% del cens només queda autoritzada la vaga
a partir de les 11h.

En
cas de vaga d’alumnat “Es recorda que els exàmens i proves previstes es
mantenen i que aquells alumnes que ho desitgin tenen el dret d’assistir a
classe. Aquells que vinguin a classe ho han de fer, coma mínim, fins l’hora de
la manifestació (no poden entrar i sortir del centre)”

L’estudi és un deure bàsic de l’alumnat. Aquest deure general, a més de
l’assistència a classe, es concreta en els següents punts:

·     
Realitzar les tasques encomanades pel professor/a tant dins
de la classe com fora.

·     
Portar el material necessari per a l’ estudi de cada
matèria.

·     
Participar en les activitats acordades en el calendari
escolar.

·     
Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels companys.

No es poden consumir productes
nocius per a la salut. No es poden consumir begudes alcohòliques en el centre.
Tampoc no es pot fumar en el centre ni al seu entorn immediat (xamfrà)

El respecte a les normes de
convivència és un deure bàsic que es concreta en els punts següents:

·     
Complir les normes d’organització i funcionament del centre.
(NOFC)

·     
Respectar les instal·lacions  i complir les normes específiques per a la seva utilització.

·     
Respectar la llibertat de consciència.

·     
No discriminar cap membre de la comunitat educativa.

·     
Respectar les activitats acadèmiques.

Les infraccions a les normes de
convivència es classifiquen en: conductes contràries a les normes de
convivència i conductes greument perjudicials per a la convivència (faltes).

·       Faltes injustificades de puntualitat o
assistència.

·       Actes d’incorrecció o desconsideració
envers altres membres de la comunitat educativa.

·       Fer bromes de mal gust i/o  riure’s dels companys.

·       Tractar barroerament les coses d’altri:
llibres, apunts, motxilla, vestuari, taquilles etc.

·       Insultar amb expressions verbals i/o
gestuals.

·       Fer ús d’un  vocabulari insolent i d’expressions malsonants.

·       Portar objectes perillosos.

·       Actes d’indisciplina, injúries o
ofenses als membres de la comunitat educativa.

·       No portar els llibres i no fer els
deures.

·       Portar els mòbils connectats o de forma
visible o fer-ne ús, a l’interior de l’edifici. En aquest cas es requisa el
mòbil; la primera vegada es torna a l’alumne/a al final de la jornada i a la
segona ha de venir la família a buscar-lo. En cas de reincidència s’aplicarà
una sanció.

·       Portar aparells de música de forma
visible dins de l’institut.

·       Gravar i fer fotos a qualsevol membre
de la comunitat educativa dins i fora de les aules (inclòs el pati)

·       Portar gorres o caputxes posades a les
classes.

·       Menjar o beure dins de les aules.

·       Contestar malament al professorat o al
personal d’administració i serveis.

·      Malmetre els ordinadors de les aules,
teclats, ratolins i pantalles, o trencar portes, vidres, llums, taules,
cadires, etc….

·       Fer mal ús de la xarxa informàtica (connectar-se
a llocs no adients, xatejar…)

·       Embussar els lavabos

·       Embrutar els patis

·       No utilitzar correctament els vestidors
d’Ed. física i els lavabos

·       Deteriorar intencionadament les
dependències o material del centre o dels companys.

·       Guixar o embrutar les taules, parets,
portes i cadires.

·       Qualsevol altre desperfecte.

·       Qualsevol altra incorrecció que alteri
l’activitat escolar i que no constitueixi falta.

Totes aquestes consideracions també afecten el menjador i les diferents
activitats extraescolars que es realitzen al centre i totes aquelles activitats
complementàries que es tenen lloc fora del centre i són aprovades pel Consell
Escolar.

Les
mesures correctores
que s’aplicaran, escoltat l’alumne/a i
el tutor/a, si s’escau, són:

a)   
Amonestació
oral.

b)   
Informar la
família via agenda o telèfon

c)   
Compareixença
immediata davant del/a cap d’estudis o del director/a del centre.

d)   
Privació del
temps d’esbarjo.

e)   
Confiscació
dels objectes perillosos o que puguin destorbar la marxa regular de les
activitats.

f)     
Amonestació
per escrit per part del tutor/a de l’alumne/a, el/la cap d’estudis o director/a
del centre. Caldrà que els pares i mares o representants legals tinguin
coneixement escrit de l’amonestació.

g)   
Realització de
tasques educadores per a l’alumne/a, en horari no lectiu, i/o reparació
econòmica dels danys causats al material del centre o bé als altres membres de
la comunitat educativa. La realització d’aquestes tasques no es podrà prolongar
per un període superior a dues setmanes.

h)   
Suspensió del
dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre per
un període màxim d’un mes.

i)     
Canvi de grup
de l’alumne/a.

j)     
Suspensió del
dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc
dies lectius. En aquest període, l’alumne/a haurà de romandre al centre
efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.

Conductes
greument perjudicials per a la convivència (faltes):

·       Els actes greus d’indisciplina,
injúries o ofenses contra membres de la comunitat educativa.

·       L’agressió física o amenaces contra
membres de la comunitat educativa.

·       La suplantació de personalitat en actes
de la vida docent o de comunicació virtual i falsificació o sostracció de
documents i material acadèmic.

·       El deteriorament greu, causat
intencionadament, de les dependències del centre, del material d’aquest o dels
objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa.

·       Els actes injustificats que alterin
greument el desenvolupament de les activitats del centre.

·       Les actuacions i les incitacions a
actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de
la comunitat educativa del centre.

·       La reiterada i sistemàtica  realització de conductes contràries a les
normes de convivència en el centre.

Les
sancions
podran consistir en:

a)   
La realització
de tasques educadores en horari no lectiu, per un període no superior a un mes.

b)   
La suspensió
del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre,
per un període no superior al que resti per a la finalització del curs.

c)   
Canvi de grup
o classe.

d)   
Suspensió del
dret d’assistència al centre o a determinades classes per un període no
inferior a sis dies lectius ni superior a quinze dies lectius, sense pèrdua del
dret a l’avaluació contínua i sense perjudici de l’obligació de realitzar
treballs acadèmics al seu domicili, en el cas de la privació del dret
d’assistència al centre.

e)   
Inhabilitació
per cursar estudis al centre pel període que resti per a la fi del curs.

f)     
Inhabilitació
definitiva per a cursar estudis al centre en el qual s’ha comès la falta.

i només en els casos més greus  i/o en els que no es reconeixen
explícitament els fets i s’accepta la sanció corresponent  s’iniciarà un expedient.

Representació de l’alumnat

Delegats/es de curs:

Cada grup escollirà, dintre dels 30 primers
dies lectius, dos alumnes (delegat/da i sotsdelegat/da), que el representaran
en la vida del centre. L’elecció es farà per votació directa i secreta en
presència del tutor/a, es complimentarà l’acta d’elecció i es lliurarà al
coordinador pedagògic.

Les funcions dels delegats/es es concreten
en:

·      Assistir a les reunions convocades pel director/a, cap d’estudis,
coordinador pedagògic o tutor/a o per representats d’alumnes.

·      Informar puntualment a la seva classe dels acords presos a les reunions.

·      Facilitar el contacte entre l’alumnat que representa i els diferents
organismes del centre.

·      Canalitzar les iniciatives i els suggeriments dels alumnes de la seva
classe.

·      Fomentar la participació de la seva classe en les diverses activitat del
centre.

·      Tenir cura del manteniment i bon estat de l’aula.

·      Vetllar per la coherència del calendari d’exàmens, lliurament de feines
i sortides.

L’alumnat té 3 representants al Consell
Escolar.