Calendari

 • El batxillerat consta de dos cursos que es realitzen generalment entre els 16 i els 18 anys. En aquesta etapa l’alumnat ha
  d’adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per afrontar amb èxit
  els estudis universitaris o bé els estudis de cicle formatiu de grau superior.
  És, per tant, una etapa en la que és imprescindible consolidar els hàbits de
  treball i d’autonomia personal que els permetran assolir un bon resultat
  acadèmic, imprescindible per l’èxit en els estudis posteriors.

  En el següent power point hi trobareu informació més detallada

  El currículum de
  batxillerat s’estructura en:
   
  • Assignatures comunes (14h), català,
   castellà, llengua estrangera, filosofia, educació física (1r), historia(2n )
   tutoria  
  • Assignatures de
   modalitat i específiques (16h)
     en funció de la modalitat de batxillerat que
   s’esculli : Batxillerat de Ciències i Tecnologia, Batxillerat Humanístic
   i de Ciències Socials i Batxillerat Artístic (que el nostre centre no ofereix)
  • Treball de recerca: és obligatori per a tot l’alumnat, s’inicia a finals del 1r curs i s’exposa i avalua després de les vacances de nadal del 2n curs. La documentació que hi fa referència la podeu trobar al Moodle (coordinació de Batxillerat)

  • L’alumnat que cursa estudis professionals de música i/o dansa paral·lelament a l’ESO o Batxillerat té la possibilitat de convalidar algunes matèries.


  • El  Pla d’acció Tutorial és eina fonamental pel seguiment, assessorament i orientació de l’alumnat.  


  A l’institut Jaume Balmes es pot realitzar el Batxillerat en horari de
 • Diürn de 8h a 14.30h i de 
 • Nocturn/Tarda de 16 a 21h