Calendari


És ben sabut que el temps que un alumne està
exposat a una llengua és determinant a l’hora d’aprendre-la. És per això, que
l’institut Jaume Balmes, tal i com recull el seu Projecte lingüístic, és un
centre que aposta per l’ús d’una o més llengües estrangeres, a més de les
oficials i/o pròpies de l’individu, per tal de garantir l’adquisició dels
processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent.

El projecte “Balmes multilingüe” consisteix, precisament, en la introducció
a la
vida quotidiana del centre la utilització de llengües estrangeres (en
aquesta primera fase s’implementarà en el primer cicle de l’ESO) i potenciar-ne
l’ús en àrees no lingüístiques.

Creiem que l’ús de diferents llengües per a
accedir al coneixement és una pràctica que l’individu ha de desenvolupar
des de l’edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran
aprendre qualsevol llengua de forma eficient. Per tant, i tenint en compte
els objectius d’Europa 2020 vers la competitivitat europea en el Marc per al plurilingüisme
del sistema educatiu de Catalunya, el nostre centre, des del curs 2016-17,
forma part de la xarxa d’instituts del Grup d’Experimentació per al
Plurilingüisme (GEP).

Gràcies a aquesta
iniciativa el nostre alumnat podrà, entre moltes altres coses, experimentar la
pràctica de metodologies AICLE, de la mà de professors competents en la seva
posada en pràctica, en àrees com: 
Ciències de la Natura, Educació Visual i Plàstica i Cultura i Valors
Ètics.